U skladu sa čl. 495 st. 1 Zakona o privrednim društvima, društvo HTEC doo Beograd na svojoj internet stranici objavljuje Nacrt ugovora o statusnoj promeni pripajanjem.
 
Pursuant to Article 495 paragraph 1 of the Company Law, the company HTEC doo Beograd hereby publishes the Merger Agreement Draft on its web site.
 
 

NACRT / DRAFT 

UGOVOR O STATUSNOJ PROMENI PRIPAJANJEM 

(u daljem tekstu: “Ugovor“)

zaključen u Beogradu, dana ●. godine, između:
HTEC d.o.o. Beograd, privrednog društva registrovanog pri Agenciji za privredne registre pod  matičnim brojem 20457759, sa sedištem u Beogradu, na adresi Bulevar Milutina Milankovića  11 B (u daljem tekstu: “Društvo sticalac“),
i
Execom d.o.o. Novi Sad, privrednog društva registrovanog pri Agenciji za privredne registre  pod matičnim brojem 08649588, sa sedištem u Novom Sadu, na adresi Bulevar vojvode Stepe  50 (u daljem tekstu: “Društvo prenosilac“).
(Društvo sticalac i Društvo prenosilac se u daljem tekstu zajednički nazivaju “Ugovorne strane“,  a pojedinačno “Ugovorna strana“).
UVODNE ODREDBE
1) Ugovorne strane su privredna društva koja su osnovana i posluju u skladu sa propisima  Republike Srbije.
2) Društvo sticalac je jedini član odnosno vlasnik Društva prenosioca sa 100% udela u kapitalu  Društva prenosioca.
3) Ugovorne strane imaju nameru da, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni  Glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i  91/2019) (u daljem tekstu: “Zakon“), sprovedu statusnu promenu pripajanja, tako što će se  Društvo prenosilac pripojiti Društvu sticaocu, te preneti na Društvo sticaoca svu svoju  imovinu, prava i obaveze, usled čega će Društvo prenosilac prestati da postoji bez  sprovođenja postupka likvidacije (u daljem tekstu: “Statusna promena“).
4) Obzirom da je Društvo sticalac jedini član Društva prenosioca, sa 100% udela u kapitalu  Društva prenosioca, Statusna promena će se sprovesti u pojednostavljenom postupku, u  skladu sa članom 501 Zakona.

1

NACRT / DRAFT 

5) Kako će se Statusna promena sprovesti u pojednostavljenom postupku, Skupština Društva  sticaoca ne donosi Odluku o Statusnoj promeni kojom se usvaja i odobrava ovaj Ugovor, niti  je Društvo prenosilac u obavezi da sačini i dostavi na odobrenje Skupštini izveštaj revizora  o izvršenoj reviziji Statusne promene i izveštaj direktora o Statusnoj promeni (iz člana 490  stav 1 tačka 3 i 4 Zakona), sve u skladu sa članom 501 stav 2 Zakona, pri čemu su se članovi  Društva prenosioca i Društva sticaoca saglasili da se za potrebe sprovođenja Statusne  promene ne pripremaju niti finansijski izveštaji, sa mišljenjem revizora (iz člana 490 stav 1  tačka 2 Zakona), niti gore pomenuti izveštaj revizora o izvršenoj reviziji Statusne promene i  izveštaj direktora o Statusnoj promeni (iz člana 490 stav 1 tačka 3 i 4 Zakona), sve u skladu  sa odredbama člana 490 stav 4, 5 i 6 Zakona.
6) Direktor Društva prenosioca je radi sprovođenja Statusne promene pripremio predlog  Odluke Skupštine Društva prenosioca o Statusnoj promeni, u skladu sa članom 490 stav 1  tačka 5 Zakona.
7) Skupština Društva prenosioca je radi sprovođenja Statusne promene donela Odluku o  Statusnoj promeni, kojom je odobrila i usvojila nacrt ovog Ugovora u tekstu koji sledi, sa  svim prilozima uz isti.
8) Ugovorne strane su uredno i blagovremeno obavestile članove i poverioce o sprovođenju  Statusne promene, na način i u rokovima propisanim Zakonom.
STOGA, Ugovorne strane ugovaraju kako sledi:
1. PREDMET UGOVORA
1.1 Predmet ovog Ugovora je Statusna promena, u skladu sa kojom će se Društvo prenosilac pripojiti Društvu sticaocu, usled čega će od trenutka registracije Statusne promene pri  Agenciji za privredne registre: (i) Društvo prenosilac preneti na Društvo sticaoca svu svoju  imovinu, prava i obaveze u skladu sa Zakonom (ii) Društvo prenosilac prestati da postoji,  bez sprovođenja postupka likvidacije i (iii) Društvo sticalac nastaviti da postoji i posluje kao  univerzalni pravni sledbenik Društva prenosioca, bez povećanja kapitala i u skladu sa  svojim postojećim osnivačkim aktom, sve u skladu sa Zakonom.
1.2 Ugovorne strane su saglasne da će shodno članu 504 Zakona, nakon stupanja na snagu  ovog Ugovora, registrovati Statusnu promenu pri Agenciji za privredne registre (u daljem  tekstu: “APR“), pri čemu će se u registru privrednih subjekata APRa registrovati i prestanak  i brisanje Društva prenosioca, kao društva koje prestaje da postoji Statusnom promenom.
1.3 Shodno članu 505 Zakona, pravne posledice Statusne promene nastupiće danom  registracije Statusne promene pri APRu (u daljem tekstu: “Dan pripajanja“).
2. POSLOVNA IMENA I SEDIŠTA DRUŠTAVA KOJA UČESTVUJU U STATUSNOJ  PROMENI

2

NACRT / DRAFT 

2.1 Poslovna imena i sedišta Društva prenosioca i Društva sticaoca koja su registrovana u  registru privrednih subjekata pri APRu su sledeća:
Društvo sticalac:
High Tech Engineering Center d.o.o. Beograd (skraćeno poslovno ime: HTEC d.o.o.  Beograd), privredno društvo registrovano pri Agenciji za privredne registre pod matičnim  brojem 20457759, sa sedištem u Beogradu, na adresi Bulevar Milutina Milankovića 11b,  Srbija.
Društvo prenosilac:
Execom d.o.o. Novi Sad, privredno društvo registrovano pri Agenciji za privredne registre  pod matičnim brojem 08649588, sa sedištem u Novom Sadu, na adresi Bulevar vojvode  Stepe 50, Srbija.
3. CILJ I USLOVI STATUSNE PROMENE
3.1 Obzirom da je Društvo sticalac jedini član i vlasnik 100% udela u kapitalu Društva  prenosioca, Statusna promena se sprovodi u cilju racionalizacije i objedinjavanja  poslovanja društava koje učestvuju u Statusnoj promeni, te radi optimizacije troškova, tako  što će poslove ubuduće obavljati jedno privredno društvo. Naime, Društvo sticalac  nastavlja da postoji i posluje nakon izvršene Statusne promene, dok se Društvo prenosilac  pripaja Društvu sticaocu i prestaje da postoji i kao takvo će biti brisano iz registra privrednih  subjekata APRa bez sprovođenja postupka likvidacije.
3.2 Društvo prenosilac će preneti na Društvo sticaoca svoju celokupnu imovinu, prava i  obaveze, uključujući, između ostalog, ugovore, intelektualnu svojinu, tehnički i komercijalni  know-how, pri čemu će Društvo sticalac nastaviti da postoji i posluje kao pravni sledbenik  Društva prenosioca, bez povećanja kapitala, u skladu sa članom 503 stav 1 tačka 1  Zakona.
3.3 Kako u skladu sa članom 503 stav 1 tačka 1 Zakona neće doći do povećanja kapitala  Društva sticaoca usled Statusne promene, ovaj Ugovor neće sadržati kao svoj sastavni  deo predlog izmena Odluke o osnivanju Društva sticaoca, odnosno Odluka o osnivanju  Društva sticaoca će ostati nepromenjena nakon Statusne promene.
3.4 S obzirom da je Društvo sticalac jedini član Društva prenosioca, ovaj Ugovor, shodno članu  491 stav 5 i članu 501 stav 3 Zakona ne sadrži podatke o zameni udela (iz člana 491 stav  2 tačka 4 Zakona).
3.5 S obzirom da je Društvo sticalac jedini član Društva prenosioca, ovaj Ugovor shodno članu  491 stav 5 Zakona ne sadrži spisak članova Društva prenosioca, sa navođenjem  nominalne vrednosti njihovih udela, kao i udela koje stiču u Društvu sticaocu (iz člana 491  stav 3 tačka 3 Zakona).

3

NACRT / DRAFT 

3.6 Shodno članu 490 stav 4, 5 i 6 Zakona, članovi Društva prenosioca i Društva sticaoca su  se saglasili da se radi sprovođenja Statusne promene ne pripremaju finansijski izveštaji,  sa mišljenjem revizora iz člana 490 stav 1 tačka 2 Zakona, kao ni izveštaj revizora o  izvršenoj reviziji Statusne promene niti izveštaj direktora o Statusnoj promeni iz člana 490  stav 1 tačka 3 i 4 Zakona.
3.7 Statusna promena se sprovodi u skladu sa ovim Ugovorom i Zakonom.
4. IMOVINA I OBAVEZE KOJE SE STATUSNOM PROMENOM PRENOSE NA DRUŠTVO  STICAOCA
4.1 Vrednosti imovine i visina obaveza i njihov opis
4.1.1 Registracijom Statusne promene kod APRa, odnosno Danom pripajanja, celokupna  imovina i obaveze Društva prenosioca, kao društva koje prestaje da postoji Statusnom  promenom, prelaze na Društvo sticaoca.
4.1.2 Ukupna vrednost imovine i visina obaveza Društva prenosioca na dan 31. oktobar 2020.  godine iznosi kako sledi:
Imovina: 664.953.026 dinara
Obaveze: 37.495.657 dinara
4.1.3 Vrednost imovine i visine obaveza utvrđene su na osnovu Bilansa stanja Društva  prenosioca od dana 31. oktobra 2020. godine koji čini Prilog 1 uz ovaj Ugovor i predstavlja  njegov sastavni deo.
4.1.4 Opis imovine i obaveza Društva prenosioca na dan 31. oktobar 2020. godine dat je u  Prilogu 2 uz ovaj Ugovor i predstavlja sastavni deo istog.
4.2 Način prenosa imovine i obaveza
4.2.1 Shodno članu 505 Zakona, Društvo sticalac će, u skladu sa zakonom i ovim Ugovorom,  biti univerzalni pravni sledbenik Društva prenosioca, koje prestaje da postoji na osnovu  sprovedene Statusne promene, te svih prava i obaveza i imovine istog, pa tako pravo  svojine Društva prenosioca na pokretnoj i nepokretnoj imovini, udelima, akcijama,  hartijama od vrednosti, novcu, kao i ugovori, dozvole, odobrenja, koncesije, druge  povlastice i oslobođenja, kao i sva druga prava prelaze na Društvo sticaoca Danom  pripajanja, u skladu sa ovim Ugovorom i Zakonom.
4.2.2 Prenos celokupne imovine, prava i obaveza Društva prenosioca, koje prestaje da postoji  na osnovu sprovedene Statusne promene, prenosi se na Društvo sticaoca Danom  pripajanja, i to, naročito, na sledeći način:

4

NACRT / DRAFT 

• Sva novčana sredstva Društva prenosioca na računima kod poslovnih banaka biće preneta  na račun Društva sticaoca u momentu gašenja računa Društva prenosioca;
• Pokretne stvari, osnovna sredstva, sitan inventar i slično, prenosi se na Društvo sticaoca  predajom u posed i prenosom računovodstvenog stanja Društva prenosioca Društvu  sticaocu, te upisom u odgovarajuće registre, ukoliko je to potrebno;
• Sva prava, obaveze, odgovornosti i pogodnosti iz ugovora koje je zaključilo Društvo  prenosilac prelaze na Društvo sticaoca, koje stupa u navedene ugovore umesto Društva  prenosioca;
• Uzajamna potraživanja, prava i obaveze između Društva prenosioca i Društva sticaoca gase  se Danom pripajanja usled sjedinjavanja dužnika i poverioca u istom licu;
• Sve licence, dozvole, koncesije, intelektualna svojina, druga prava, povlastice ili oslobođenja  data Društvu prenosiocu, prenose se na Društvo sticaoca, osim ako drugačije nije propisano  posebnim propisima;
• Sva prava, obaveze i ostale odgovornosti Društva prenosioca prema bilo kojoj trećoj strani  biće prenete na Društvo sticaoca.
4.2.3 Radi izbegavanja svake sumnje, celokupna imovina Društva prenosioca, uključujući i  imovinu koja nije navedena u Ugovoru, će bez bilo kakvih izuzetaka i ograničenja biti  preneta na Društvo sticaoca Danom pripajanja.
4.2.4 U pogledu stvari i prava čiji je prenos uslovljen upisom u javne knjige i registre, Društvo  prenosilac daje svoju izričitu i neopozivu saglasnost da Društvo sticalac može nakon  registracije Statusne promene pri APRu, na osnovu ovog Ugovora, bez prisustva Društva  prenosioca i/ili trećih lica i bez njihovog odobrenja ili saglasnosti da prenese odnosno  registruje u svoju korist i na svoje ime sva takva prava Društva prenosioca pred svim  nadležnim javnim registrima, sudovima, državnim organima i institucijama, bez izuzetka.
5. PODACI O ZAMENI UDELA, OSNOVNI KAPITAL, OSNIVAČKI AKT
5.1 Pre Dana pripajanja, struktura registrovanog kapitala Društva prenosioca i Društva sticaoca  je izgledala kako sledi:

5

NACRT / DRAFT 

Društvo prenosilac: Društvo sticalac:

Upisani kapital: Upisani kapital:

Novčani: 231.010,76 dinara Novčani: 47.793,10 dinara

Nenovčani: / Nenovčani: /

Uplaćeni / uneti kapital: Uplaćeni / uneti kapital:

Novčani: 231.010,76 dinara Novčani: 47.793,10 dinara

Nenovčani: / Nenovčani: /

5.2 Kako je gore u članu 3 ovog Ugovora već navedeno, obzirom da je Društvo sticalac jedini  član Društva prenosioca, sa 100% udela u kapitalu istog, ovaj Ugovor shodno članu 491  stav 5 i članu 501 stav 3 Zakona ne sadrži podatke o zameni udela iz člana 491 stav 2 tačka  4 Zakona.
5.3 Shodno tome, nakon registracije Statusne promene kod APRa, vlasnička struktura Društva  sticaoca neće biti promenjena, niti će doći do povećanja kapitala Društva sticaoca zbog  zabrane stvaranja prividnog kapitala, u skladu sa članom 503 stav 1 tačka 1 Zakona.
5.4 Kako nakon sprovedene Statusne promene neće doći do promene u članskom odnosu kod  Društva sticaoca, niti do promene osnovnog kapitala Društva sticaoca, niti će se menjati  organi upravljanja kod Društva sticaoca, ovaj Ugovor ne sadrži predlog izmena i dopuna  osnivačkog akta Društva sticaoca, te će postojeći osnivački akt Društva sticaoca ostati  nepromenjen nakon Dana pripajanja.
6. DATUMI OD ZNAČAJA ZA SPROVOĐENJE STATUSNE PROMENE
6.1 Ugovorne strane su saglasne da se kao datum od koga prestaju poslovne aktivnosti Društva  prenosioca smatra 31. decembar 2020. godine.
6.2 Kao datum od koga će se poslovne transakcije Društva prenosioca smatrati, u  računovodstvene svrhe, transakcijama obavljenim u ime Društva sticaoca je 1. januar 2021.  godine.
6.3 Vrednosti iskazane u finansijskim izveštajima Društva prenosioca, iskazuju se u finansijskim  izveštajima Društva sticaoca, nakon registracije Statusne promene kod APRa, u skladu sa  propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija.
7. BEZ POSEBNIH POGODNOSTI ZA DIREKTORE U DRUŠTVU STICAOCU
7.1 Danom pripajanja, odnosno danom brisanja Društva prenosioca pred APRom, direktoru  Društva prenosioca prestaju dužnosti i ovlašćenja u Društvu prenosiocu. Direktoru ne

6

NACRT / DRAFT 

pripadaju nikakva posebna prava i pogodnosti u Društvu sticaocu, u smislu člana 491 stav  2 tačka 7 Zakona.
7.2 Struktura organa Društva sticaoca, kao i zastupnici istog, ostaju neizmenjeni nakon Dana  pripajanja. Organi Društva sticaoca nastavljaju da budu Skupština i Direktori i da obavljaju  iste funkcije.
8. ZAPOSLENI
8.1 Svi zaposleni u Društvu prenosiocu nastavljaju da rade u Društvu sticaocu sa Danom  pripajanja, u skladu sa odredbama Zakona o radu.
8.2 Spisak zaposlenih u Društvu prenosiocu čiji se radni odnos nastavlja u Društvu sticaocu dat  je u Prilogu 3 uz ovaj Ugovor i čini njegov sastavni deo.
9. OBAVEŠTENJE O STATUSNOJ PROMENI
9.1 Nacrt ovog Ugovora objavljen je u skladu sa Zakonom na internet strani Ugovornih strana kao i na internet stranici APRa.
9.2 Članovi društava koja učestvuju u Statusnoj promeni su lično obavešteni o vremenu i  mestu kada mogu izvršiti uvid u dokumente i akte iz člana 490 Zakona.
9.3 Poverioci čija potraživanja iznose najmanje 2.000.000 dinara u protivvrednosti bilo koje  valute po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan objave iz člana 495 Zakona,  pisanim obaveštenjem lično se obaveštavaju o sprovođenju Statusne promene, najkasnije  30 dana pre dana održavanja sednice skupštine Društva prenosioca na kojoj se donosi  Odluka o Statusnoj promeni, u skladu sa Zakonom.
10. STUPANJE UGOVORA NA SNAGU I PRAVNO DEJSTVO
10.1 Ovaj Ugovor stupa na snagu danom overe potpisa Ugovornih strana na istom pred javnim  beležnikom.
10.2 Ovaj Ugovor proizvodi pravno dejstvo momentom registracije Statusne promene kod APRa  odnosno Danom pripajanja.
11. MERODAVNO PRAVO I NADLEŽNOST
11.1 Na ovaj Ugovor se primenjuje i isti se tumači u skladu sa zakonima Republike Srbije. Svi  sporovi koji mogu nastati u vezi sa ovim Ugovorom rešavaće se pred nadležnim sudom  Republike Srbije.
12. RAZNO
12.1 Sve izmene i dopune ovog Ugovora moraju biti sačinjene u pisanoj formi, pri čemu potpisi  Ugovornih strana moraju biti overeni od strane javnog beležnika.

7

NACRT / DRAFT 

12.2 Ništavost ili neizvršivost bilo koje odredbe ovog Ugovora neće uticati na pravnu valjanost  i izvršivost bilo koje druge odredbe ovog Ugovora.
12.3 Ovaj Ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovetnih primeraka, od kojih 1 (jedan) primerak  zadržava javni beležnik, 1 (jedan) primerak će biti dostavljen APRu, dok Ugovorne strane  zadržavaju po 2 (dva) primerka ovog Ugovora.
 
Društvo sticalac – HTEC d.o.o. Beograd Društvo prenosilac – Execom d.o.o. Novi Sad _____________________ _____________________

● ●

Datum: ● Datum: ●

 

8

NACRT / DRAFT 

Prilog 1 

Bilans stanja Društva prenosioca od dana 31. oktobra 2020. godine

9

NACRT / DRAFT 

Prilog 2 

Opis imovine i obaveza Društva prenosioca na dan 31. oktobar 2020. godine-

10

NACRT / DRAFT 

Prilog 3 

Spisak zaposlenih u Društvu prenosiocu čiji se radni odnos nastavlja u Društvu sticaocu

Na dan zaključenja ovog Ugovora, Društvo prenosilac ima ukupno ● zaposlenih.

Svi zaposleni u Društvu prenosiocu koji na dan zaključenja ovog Ugovora imaju status zaposlenog u  skladu sa odredbama Zakona o radu, nastavljaju da rade u Društvu sticaocu sa Danom pripajanja, u  skladu sa odredbama Zakona o radu.

Lista zaposlenih Društva prenosioca na dan zaključenja ovog Ugovora, iz stava 1 ovog Priloga 3, data  je u nastavku:

  •  

11