Insights / HTEC AI Meetup – Privacy Notice

·

14 mins read

HTEC AI Meetup – Privacy Notice

Na osnovu članova 13 i 14 Uredbe (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. godine o zaštiti fizičkih lica u pogledu obrade podataka o ličnosti i o slobodnom kretanju takvih podataka, i ukidanju Direktive 95/46/EC” (“Opšta uredba o zaštiti podataka” ili “GDPR”) i člana 22. Zakona o zaštiti ličnih podataka („Sl. glasnik BiH”, br. 49/2006, 76/2011 i 89/2011 – ispr, u daljem tekstu: „Zakon”), a u vezi sa prikupljanjem podataka o ličnosti učesnika u događaju pod nazivom „HTEC AI Meetup”, HTEC d.o.o. Sarajevo, sa sedištem na adresi Maglajska 1, Sarajevo Centar, Bosna i Hercegovina, MB 65-01-0438-10 (u daljem tekstu: „Društvo“ ili „mi“), kao rukovalac podataka, daje sledeće: 

Pursuant to Articles 13 and 14 of “Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC” (“General Data Protection Regulation” or “GDPR”) and Article 22 of the Law on Personal Data Protection (“Official Gazette of the BiH”, No. 49/2006, 76/2011 and 89/2011 – amend, hereinafter: the “Law”) related to the collecting of personal data of participants in the event “HTEC AI Meetup”, HTEC d.o.o. Sarajevo, with registered seat at the address Maglajska 1, Sarajevo Centar, Bosnia and Herzegovina, CIN 65-01-0438-10 (hereinafter: the “Company” or “we”), as a personal data controller, provides the following:  

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI UČESNIKA DOGAĐAJU POD NAZIVOM „HTEC AI Meetup“ 

PRIVACY NOTICE FOR THE PARTICIPANTS IN THE EVENT “HTEC AI Meetup” 

(u daljem tekstu: „Obaveštenje”) 

(hereinafter: the “Notice”) 

Hvala Vam na iskazanom interesovanju da učestvujete u događaju pod nazivom „HTEC AI Meetup”, koji Društvo organizuje 1. februara 2024. godine u 18 časova u Sarajevu, na lokaciji  HTEC Office, 5. sprat, Maglajska 1, Sarajevo (u daljem tekstu: „Događaj”), u sklopu kojeg će se govoriti o vrstama jezika umjetne inteligencije, njenom predstavljanju i principima. 

Thank you for your interest in participating in the event called “HTEC AI Meetup“, organized by the Company on February 1, 2024 at 6pm in Sarajevo at the HTEC Office, 5th floor, Maglajska 1, Sarajevo, (hereinafter: “Event“), with the intention to the language of AI and its representation, as well as the functional principles of AI. 

Društvo poštuje Vašu privatnost i u obavezi je da štiti Vaše podatke o ličnosti. Društvo je rukovalac podataka o ličnosti. To znači da Društvo određuje svrhu i način obrade Vaših podataka o ličnosti. Ovo obaveštenje ima za cilj da Vas informiše o tome kako i zašto koristimo Vaše podatke o ličnosti, a u vezi sa Vašom registracijom i učestvovanjem u Događaju, kao i koliko dugo će se Vaši podaci čuvati. Na ovaj način ispunjavamo našu zakonsku obavezu i pružamo Vam neophodna obaveštenja u skladu sa Zakonom i GDPR-om. 

The Company respects your privacy and is committed to protecting your personal data. The Company is a personal data controller. This means that we are responsible for deciding how we hold and use personal data about you. This notice is aimed to inform you of how and why your personal data will be used for the purposes of your registration and participation in the Event, and how long it will be retained for. It provides you with certain information that must be provided under the Law and GDPR. 

 1. Načela zaštite podataka o ličnosti:

Pridržavaćemo se Zakona, GDPR-a i načela zaštite podataka o ličnosti, što znači da će Vaši podaci:

 • Biti korišćeni zakonito, pošteno i na transparentan način. 
 • Biti prikupljeni samo za opravdane svrhe koje smo Vam jasno objasnili i nećemo ih koristiti na bilo koji način koji je nespojiv sa tim svrhama.
 • Biti odgovarajući svrsi obrade i ograničeni samo na te svrhe.
 • Biti tačni i ažurirani.
 • Biti sačuvani onoliko dugo koliko je potrebno za svrhe u koje su prikupljeni.
 • Biti zaštićeni od neovlašćene ili nezakonite obrade i od gubitka ili uništenja koristeći odgovarajuće tehničke i organizacione mere. 

2. ​​Učesnici u Događaju​, odnosno kategorije lica na koje se obrada podataka odnosi: lica koja su se prijavila za učešće u Događaju i koja su Društvu dostavila svoje podatke za potrebe prijave i učešća u Događaju.  

 1. Data Protection Principles:

We will comply with the Law, GDPR and data protection principles, which means that your data will be: 

 • Used lawfully, fairly and in a transparent way.
 • Collected only for valid purposes that we have clearly explained to you and not used in any way that is incompatible with those purposes.
 • Relevant to the purposes we have told you about and limited only to those purposes.
 • Accurate and kept up to date.
 • Maintained only for as long as necessary for the purposes they were collected for.
 • Kept securely and protected against unauthorized or unlawful processing and against loss or destruction using appropriate technical and organizational measures.

2. ​​Event participants, i.e., categories of data subjects: individuals who applied for the participation in the Event and who submitted their data to the Company for the purpose of registration and participation in the Event.

3. Svrha obrade: Podatke o Vama prikupljamo u sledeće svrhe: 

3. Svrha obrade: Purpose of processing: We process your personal data for the following purposes:

 • Kako bismo obradili Vašu prijavu i omogućili Vam učešće u Događaju. 
 • Kako bismo komunicirali sa Vama putem mejla u svrhu  slanja servisnih informacija, obaveštavanja o potencijalnim promenama u organizaciji događaja, i slanja podsetnika pre samog Događaja.
 • Kako bismo Vam slali informacije o aktuelnim vestima i događajima u organizaciji Društva i njegovih povezanih društava, informacije o mogućnostima zaposlenja, kao i newsletter-e sa opštim informacijama o Društvu i njegovim povezanim društvima, ukoliko ste se prethodno saglasili sa time da Vaše podatke čuvamo u ove svrhe.
 • Kako bismo mogli da unapredimo naše aktivnosti koje se odnose na oglašavanje putem društvenih mreža i/ili relevantnih sajtova koji su uključeni u mehanizam oglašavanja preko Google Ads platforme.
 • Fotografije (screenshots) Događaja na kojima se nalazite koristićemo u svrhe promocija (npr. u objavama koje šaljemo učesnicima u Događaju, izveštajima koje šaljemo interno ili eksterno (npr. klijentima HTEC-a), na HTEC sajtu i/ili profilima na društvenim  mrežama).
 • To be able to process your application and enable you participation in the Event.
 • To be able to communicate by email with you for the purpose of sending you the service information, notifying you of potential changes in the Event organization and sending you reminders ahead of the Event.
 • To be able to send you updates about news and future events organized by the Company and its affiliated companies, information regarding open positions, as well as newsletters with general information about the Company and its affiliated companies, provided that you have previously agreed that we may keep your data for these purposes. 
 • To be able to improve our activities relating to digital advertising via social media channels and/or via relevant websites that are in the pool for advertising via Google Ads platform.
 • Photographs (screenshots) of the Event that include you we will use for the promotional purposes (e.g., in publications we distribute to the participants in the Event, reports that we distribute internally or externally (e.g., to HTEC clients), on HTEC website and/or social media profiles).

4. Pravni osnov: Podatke o Vama obrađujemo na osnovu Vašeg prethodnog, slobodno datog pristanka.

Nakon što primimo Vaše podatke, obradićemo te podatke kako bismo mogli da organizujemo Vaše učešće u Događaju, kao i u gore navedene svrhe. 

Radi izbegavanja sumnje, učešćem u Događaju učesnici se saglašavaju da isti može biti fotografisan i da fotografije (screenshots) Događaja mogu biti korišćene u svrhe navedene u sekciji 3 iznad.

Opoziv pristanka za obradu podataka i pravne posledice opoziva: Pristanak se u bilo koje vreme može slobodno opozvati pisanom izjavom (uključujući i izjavom datom u elektronskoj formi). Posledice opoziva pristanka su prestanak obrade i brisanje prikupljenih podataka. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. 

4. Legal Basis: We process your personal data based on your prior, freely given consent.

After we receive your data, we will process this data in order to organize your participation in the Event, as well as for the above listed purposes. 

For the avoidance of doubt, by participating in the Event, participants consent that the same can be photographed and that the photographs (screenshots) of the Event can be used for the purposes mentioned in section 3 above. 

Data subject consent withdrawal and legal consequences: Consent can be withdrawn freely at any time by the submission in writing (including in electronic form). By withdrawing the consent, processing of personal data shall stop, and the collected personal data shall be erased. The withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal.  

5. Vrsta podataka o ličnosti

 • Podaci koje ste naveli u Vašoj prijavi, uključujući ime, prezime, adresu e-pošte, grad i država iz koje dolazite;
 • Podaci koje ste nam dostavili u Vašim odgovorima na opciona pitanja iz prijave, odnosno naziv Vaše poslovne pozicije i društvo iz kojeg dolazite;
 • Fotografije (screenshots) Događaja na kojima se Vi nalazite, koje su snimljene u toku trajanja Događaja.

5. Categories of personal data

 • The data you have provided in your application, including name, surname, e-mail address, city and country which you come from;
 • The data you have provided to us in your answers to the optional questions included in the application, i.e., your job title and the company which you come from; 
 • Photographs (screenshots) of the Event which include you, which were taken during the Event.

6. Način prikupljanja podataka: Podatke o učesnicima prikupljamo: 

6 Methods of data collecting: We collect personal data about the participants from the following sources: 

 • Lično od učesnika, iz dostavljene prijave za učešće u Događaju, kao i tokom trajanja Događaja. 
 • Directly from the participants, from the submitted application to participate in the Event, as well as during the Event. 

7. Ako nam ne dostavite podatke koji su neophodni da bismo razmotrili Vašu prijavu za učešće u Događaju (ime, prezime, adresu e-pošte i naziv Vaše poslovne pozicije), verovatno nećemo biti u mogućnosti da dalje obradimo Vašu prijavu.

7. If you fail to provide personal data when requested, which is necessary for us to consider your application (name, surname, e-mail address and job title), we may not be able to process your application further.  

8. Osetljivi podaci: Ne vršimo obradu posebnih vrsta podataka o ličnosti (u daljem tekstu: „osetljivi podaci“) o Vama u gore navedene svrhe. Ukoliko nam u prijavi za učešće u Događaju dostavite podatke o Vašem zdravstvenom stanju ili statusu invalidnosti, odnosno neke druge osetljive podatke, iste nećemo obrađivati, već ćemo ih obrisati pošto nemamo zakonski osnov za obradu te vrste podataka. 

8. Sensitive personal data: We will not process special categories of personal data about you (hereinafter: the “sensitive data”) for the above listed purposes. If you submit certain data about your health or your disability status or some other sensitive data in the application for the participation in the Event, we will not process such data, and we will destroy them in accordance with our data retention policy. 

Automatizovano donošenje pojedinačnih odluka: Nećemo primenjivati odluke donete isključivo na osnovu automatizovane obrade, kojima se proizvode pravne posledice po Vas ili kojom se značajno utiče na Vaš položaj. 

Automated decision-making: You will not be subject to decisions that will have a significant impact on you based solely on automated decision-making. 

Rok čuvanja podataka: Vaše ​​podatke ćemo čuvati onoliko koliko je potrebno da bi se ostvarile svrhe navedene u članu 3 iznad, odnosno do trenutka opoziva Vašeg pristanka. Ukoliko opozovete svoj pristanak pre održavanja Događaja, nećemo biti u mogućnosti da procesuiramo Vašu prijavu, tako da će Vam učešće u Događaju biti onemogućeno. Nakon tog perioda, bezbedno ćemo uništiti Vaše podatke u skladu sa našim internim pravilima o čuvanju i brisanju podataka. Ukoliko ste dali svoj prethodni pristanak da Vaše podatke (ime, prezime, adresa e-pošte i naziv poslovne pozicije) čuvamo kako bismo Vas kontaktirali u cilju slanja informacija o aktuelnim vestima i događajima u organizaciji Društva i njegovih povezanih društava, informacija o mogućnostima zaposlenja, kao i newsletter-a sa opštim informacijama o Društvu i njegovim povezanim društvima, navedene podatke ćemo čuvati u periodu od godinu dana nakon davanja Vašeg pristanka za obradu ovih podataka u pomenute svrhe, odnosno do trenutka opoziva Vašeg pristanka (nakon čega ćemo ih uništiti kao što je opisano iznad).

Data Retention: We will retain your personal data for a period necessary for the fulfillment of the processing purposes listed in Article 3 above, i.e., until withdrawal of your consent. If you withdraw your consent before the Event takes place, we will not be able to process your application, and you will not be enabled to participate in the Event. After this period, we will securely destroy your personal data in accordance with our data retention policy. If you have given your prior consent to keep your data (name, surname, e-mail address and job title) so that we can contact in order to send you updates about news and future events organized by the Company and its affiliated companies, information regarding open positions, as well as newsletters with general information about the Company and its affiliated companies, we will keep this data for 1 (one) year after you have gave your consent to the processing of this data for the aforementioned purposes, i.e., until withdrawal of your consent (after which we will destroy it as described above). 

9. Međunarodni prenos podataka: ​     ​Podaci o ličnosti mogu se iznositi iz Bosne i Hercegovine u druge države ili međunarodne organizacije samo u skladu sa pravilima Zakona, u države koje obezbeđuju isti ili viši nivo zaštite podataka o ličnosti. Države u koje se podaci mogu iznositi su potpisnice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka,  a uključuju države povezanih lica Društva: Srbija, Severna Makedonija, Mađarska, Rumunija, Bugarska,  Slovenija, Poljska i Holandija. Podaci o ličnosti takođe mogu biti iznošeni u druge države Evropskog ekonomskog prostora i SAD. Društvo će u slučaju svakog međunarodnog prenosa podataka obezbediti da prenos podataka o ličnosti bude izvršen uz primenu odgovarajućih mehanizama zaštite podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom. 

9. International data transfer: ​​​​Personal Data can be transferred from Bosnia and Herzegovina into other countries and international organizations only in accordance with the provisions of the Law, to the countries which provide for the same or higher personal data protection standards. Countries to which data may be transferred are countries that are member states of the Council of Europe Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data and include countries of the Company’s affiliated companies: Serbia, North Macedonia, Hungary, Romania, Bulgaria, Slovenia, Poland and the Netherlands. Personal Data may also be transferred to other countries of the European Economic Area and the USA. The Company shall in each case of international data transfer ensure that transfer of personal data is carried out with the implementation of appropriate mechanisms of protection of personal data.

​​​10. Korisnici podataka i obrađivači: podatke o ličnosti koriste​ ​lica u Društvu i lica u povezanim licima Društva. Društvo može deliti podatke radi ispunjenja svrha određenih u skladu sa zakonom sa svojim pravnim savetnicima. 

10. Personal data users and processors: personal data is used ​     ​by the persons in the Company and persons in the Company’s affiliated companies. The Company may share the data with its legal advisors in order to fulfill the purposes in accordance with law. 

​​​11. Prava koja pripadaju licu u slučaju obrade:

 • pravo na istinito i potpuno obaveštavanje o obradi njegovih podataka;  
 • pravo da traži od Društva stavljanje na uvid podataka koji se na njega odnose, pravo da traži kopiju, ispravku, dopunu, ažuriranje i brisanje podataka kao i prekid i privremenu obustavu obrade; 
 • pravo na brisanje podataka ako: svrha obrade nije jasno određena; je svrha obrade izmenjena, a nisu ispunjeni uslovi za obradu za tu izmenjenu svrhu; je svrha obrade ostvarena, odnosno podaci više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe; je način obrade nedozvoljen; podatak spada u broj i vrstu podataka čija je obrada nesrazmerna svrsi; je podatak netačan, a ne može se putem ispravke zameniti tačnim;
 • pravo na prigovor Društvu na obradu.

11. Data subject’s rights:

 • right to be truly and properly informed on personal data collection; 
 • right to submit an access request to the Company relating to the data held about them, right to request for a copy of the personal data the Company holds about them, right to request a correction, an addition, an update, a removal of personal data as well as a break of processing the personal data and temporally suspension;
 • right to request erasure of the personal data if the purpose of collecting the personal data is not properly defined; the purpose of collecting the personal data is changed, and conditions for collecting the personal data for this changed purpose are not fulfilled; the purpose is fulfilled, i.e. the personal data is no longer necessary for fulfillment of the purpose; the way of processing the personal data is prohibited; the collecting of the personal data is not proportional to the purpose of collecting them;
 • right to object to the Company to the processing. 

12. Pravo na pritužbu: nosilac podataka može da podnese prigovor nadležnom organu (ukoliko lice ima prebivalište u Bosni i Hercegovini taj organ je Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, Dubrovačka 6, 71000 Sarajevo, email: szzzp@azlp.ba, telefon: +387 33 726 258) ukoliko ustanovi ili posumnja da su kontrolor ili obrađivač podataka povredili njegovo pravo ili da postoji direktna opasnost za povredu prava. 

12. Right to lodge a complaint: data subject is entitled to lodge a complaint to the competent authority (if the data subject resides in Bosnia and Herzegovina such authority is Agency for the Protection of Personal Data in Bosnia and Herzegovina, Dubrovačka 6, 71000 Sarajevo, email: szzzp@azlp.ba, phone: +387 33 726 258) if the data subject finds or suspects that the controller or data processor has violated his/her right or that there is a direct danger of violation of his/her right. 

13. Mere zaštite podataka o ličnosti: Društvo preduzima adekvatne tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite i primenjuje neophodne mehanizme zaštite, kako bi obrada podataka bila u skladu sa Zakonom i GDPR-om i radi sprečavanja zloupotreba podataka ili slučajnog, protivpravnog ili neovlašćenog pristupa, uništenja, gubitka, izmena, saopštavanja ili pribavljanja podataka. 

Mere obuhvataju elektronsku i fizičku zaštitu prikupljenih podataka o učesnicima Događaja. 

14. Kontakt za pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti: Za sva pitanja, zahteve i informacije u vezi sa obradom podataka i ostvarivanjem zaštite prava u ovoj oblasti, lica na koja se podaci odnose se mogu obratiti Društvu na sledeću e-mail adresu: dpo@htecgroup.com

Pojmovi upotrebljeni u ovom Obaveštenju imaju značenje definisano Zakonom i GDPR-om. 

13. Personal data protection measures: The Company undertakes adequate technical, organizational and personnel security measures and has the necessary protection mechanisms in place, in order to process personal data in accordance with the Law and GDPR and to prevent the misuse of the data or accidental, unlawful or unauthorized access, destruction, loss, alterations, disclosure or acquisition of the data. 

The measures include the electronic and physical protection of the collected data on the participants in the Event. 

14. Address for personal data protection queries: In the event of any questions, requests and information related to personal data protection as well as exercising rights of data subjects, the data subjects can contact the Company at the following e-mail address: dpo@htecgroup.com

Terms used in this Notice shall have the meaning in accordance with the Law and GDPR. 


Author